Regulamin konkursu MOON JWLRxMUSCAT

REGULAMIN KONKURSU

 

  • 1. Postanowienia ogólne

 

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w

konkursie , prowadzonym przez marki MUSCAT oraz Moon Jwlr.

1.2 Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram pod adresami:

https://www.instagram.com/muscateyewear/?hl=pl

https://www.instagram.com/moon_jwlr/

 

3.1 Organizatorami Konkursu jest 4Mosa s.a. oraz MonikaGórecka

(dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i

wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator

4.1 Konkurs startuje 18.11.2022 o godz. 14:00 i potrwa do 21.11.2022 do godz.

23.59. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia trwania

konkursu.

5.1 Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany

przez portal Instagram

6.1 Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.

7.1 Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z

Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu

Instagram.

8.1 Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Instagram z

odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje

przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym

Konkursem.

 

  • 2 Uczestnicy konkursu

 

2.1 Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik),

która: jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na

udział w Konkursie nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub

organizacyjny powiązana z Organizatorem zapoznała się z Regulaminem

Konkursu i akceptuje jego postanowienia, wykonała Zadanie Konkursowe i

posiada publiczny profil na portalu Instagram.

2.2 Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 -

5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku

późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody,

prawo do dochodzenia jej zwrotu.

 

  • 3 Zadanie konkursowe i nagrody

3.1 Treść zadania konkursowego określona została w poście konkursowym

na łamach portalu Instagram.

 

Zadanie konkursowe:

Ogłaszamy konkurs z we współpracy z markami @muscat_eyewear i

@moon_jwlr

- użytkowników prosimy o polubienie profili obu marek oraz zostawienie

komentarza pod postem konkursowym. Osoby zainteresowanego mogą

go dodatkowo udostępnić.

Do wygrania nagrody:

- okulary Ellis Wide Champagne  z filtrem blue block od @muscateyewear

- biżuteria od @moon_jwlr

 

  • informację o konkursie umieszczamy na stories oraz na feedzie

 

Pytanie konkursowe:
Napisz jakie są Twoje jesienne przyjemności? Nagrodzimy najbardziej inspirującą odpowiedź.

3.2 Organizator wybierze najbardziej kreatywna odpowiedź spod każdego

postu i nagrodzi autora nagrodami sponsorowanymi przez marki MUSCAT

i Moon Jwlr.

3.3 Organizator ogłosi Zwycięzcę w wiadomości prywatnej i na portalu

Instagram do dnia 23.11.2022 do godziny 16:00.

3.4 Odbiór lub wysyłka nagrody nastąpi w ustalonym wspólnie przez

Organizatora i Zwycięzców terminie. Adres wysyłki musi znajdować się na

terenie Polski.

3.5 Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru

zwycięzcy

3.6 Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z

akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności

składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne

ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest

niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych –

przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i

zobowiązań:

 

3.6 Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej

twórczości Uczestnika. Zdjęcia biorące udział w konkursie muszą być

opublikowane na Instagramie nie wcześniej niż w dniu i o godzinie startu

konkursu.

3.7 Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one

w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.

3.8 Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w

Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisów

Instagram oraz Facebook 2. niespełniających kryteriów określonych w

Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu.3.

zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne,

obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa.4. naruszających

prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób

trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich.

 

  • 4 Przetwarzanie danych osobowych

 

4.1 Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia

Konkursu jest Moon_Jwlr i MuscatEyewear.

4.2 Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich

danych osobowych w celach związanych z organizacją i

przeprowadzeniem Konkursu.

4.3 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane

przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 t.j. z późn. zm.),a

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich

poprawiania, jak również ich usunięcia.

4.4 Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie

danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu. Po

zakończeniu konkursu dane osobowe zostaną usunięte z jakichkolwiek baz

po stronie Moon_Jwlr i MUSCAT.

 

  • 5 Tryb składania reklamacji

 

5.1 Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu

mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem

poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu)

dni od daty zakończenia Konkursu.

5.2 O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany

listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie

powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni.

 

5.3 Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi

dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres

mailowy Organizatora: jwlr.moon@gmail.com oraz info@muscat.pl

  • 6 Postanowienia końcowe

 

6.1 Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie https://moon-jwlr.pl/ oraz https://www.muscat.pl/

 

6.2 Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny.

 

6.3 Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i

obowiązujące przepisy prawa.

 

6.4 Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym

zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.

 

6.5 W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień

niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu,

pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz

Uczestnika.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.